Đầu tư và phát triển
 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2016

Dự án đầu tư
Tổng kinh phí
Kế hoạch thực hiện
- Xây dựng mới cầu tàu container 30.000 DWT dài 200m và các thiết  bị chuyên dụng container
750 tỷ Đồng
2009 - 2016
- Đầu tư bổ sung các trang thiết bị xếp dỡ, xây dựng cơ  bản 
84,35 tỷ Đồng
2012 - 2013

 

 


QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/2000 MỞ RỘNG CẢNG QUY NHƠN
GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020-2030 VÀ TẦM NHÌN SAU NĂM 2030
 (Xem chi tiết)