Thống kê
 SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA

 
2010
2011
2012
2013
2014
 2015 2016
Total (MT)
4.501.555
5.492.997
5.615.789
6.256.899
7.005.789 7.587.980 7.074.628
Import (MT)
761.571
744.261
771.977
785.859
864.645 1.176.772 965.053
Export (MT)
2.638.674
3.331.268
3.482.238
4.187.425
4.704.616 4.835.562 4.402.602
Domestic (MT)
1.101.310
1.417.468
1.361.574
1.283.615
1.436.528 1.575.646 1.706.973
Container(Teus)
72.224
62.549
63.427
60.617
86.767 94.753 96.892
Ship calls
1.599
1.660
1.769
1.659
1.601 1.579 1.575
 
 

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG HÀNG HOÁ


BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG CONTAINER


BIỂU ĐỒ SỐ CHUYẾN TÀU