Documents
 • [ Download ] - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung
 • [ Download ] - Về việc: Báo cáo không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
 • [ Download ] - Về việc Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
 • [ Download ] - Announcement shareholder list
 • [ Download ] - Shareholders Resolution Corporation established Quy Nhon Port in 2013
 • [ Download ] - Minutes of the Annual General Meeting established JSC Quy Nhon Port in 2013
 • [ Download ] - General meeting of shareholders manual founds 2013.
 • [ Download ] - To report to please found 2013.
 • [ Download ] - Notice the auction results of the Company shares Quy Nhon Port Limited
 • [ Download ] - Regulation auctioned IPO shares to the public
 • [ Download ] - Auction Notice of IPO shares to the public
 • [ Download ] - The disclosure auction IPO shares
 • [ Download ] - Option Shares Company Ltd. is a member of Quy Nhon Port