Cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC VÀ CÁC CHỨC DANH CÔNG TY

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY                         
BAN KIỂM SOÁT    
Họ và tên:   Chức danh:   Họ và tên: Chức danh:
Ông Lê Hồng Thái
 
- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc   
 
Bà Lê Thị Phê
- Trưởng ban
Ông Nguyễn Kim Cương   - Thành viên HĐQT   Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Thành viên
Ông Nguyễn Thế Tâm   - Thành viên HĐQT   Ông Trần Trí Phú - Thành viên
Ông Vũ Hoàng Hải   - Thành viên HĐQT      
Ông Nguyễn Văn Phi
 
- Thành viên HĐQT
     
 
 
Ông Nguyễn Hữu Phúc   - Phó Tổng Giám đốc thường trực      
Ông Lại Huy Hoàng   - Phó Tổng Giám đốc      
Ông Nguyễn Thành Nam   - Phó Tổng Giám đốc      
  
CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
Tên đơn vị Điện thoại nội bộ
Email
- Phòng Kinh doanh 110 - 126 - 161 - 079
 kinhdoanh@quinhonport.com.vn
- Phòng Tổ chức - Hành chính 
100 - 117 - 120
vanthu@quinhonport.com.vn 
- Phòng Kế toán - Tài vụ 121 - 122 - 005 - 003
 
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư 007 - 009 - 006
 
- Phòng Kỹ thuật - Công nghệ
128 - 010
 
- Trung tâm Điều độ - Khai thác 130 - 131
 
- Đội Container 107 - 145 - 143 - 144
oprs.cy@quinhonport.com.vn
 
CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC
- XN Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp 132 - 133 - 134 - 135 - 136
 
- Xí nghiệp xếp dỡ 125  
- Xí nghiệp sửa chữa cơ khí 140
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN – LIÊN DOANH:  
   * Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn
   * Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải