Tin vắn công ty
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Cập nhật: 01h08 - 25/04/2016
Ngày 22/4/2016, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có nhiều thay đổi từ hình thức sỡ hữu nhà nước nắm giữ phần vốn trên 51% đến thoái toàn bộ vốn nhà nước. Công ty đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quản trị, tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của Công ty, đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm và sử dụng tối ưu các chi phí, góp phần gia tăng lợi nhuận, giữ được sự ổn định và phát triển. Thực hiện vượt một số chỉ tiêu khá ấn tượng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên thông qua, đồng thời đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và thu nhập cho người lao động. 

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe các báo cáo về công tác quản lý, tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty. 

Trong năm 2015, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại khu vực tiếp tục gặp nhiều bất ổn. Giá xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như dăm, gỗ, sắn lát, titan… giảm. Tình hình biển Đông không ổn định đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, với việc kết hợp nhiều chính sách hợp lý để thu hút thêm nguồn hàng, áp dụng linh hoạt các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, nâng cấp kỹ thuật, sắp xếp lại các đội sản xuất, đơn vị, xí nghiệp trực thuộc, khoán sản phẩm cho công nhân, đầu tư mới và cải tiến thiết bị công cụ, quy trình sản xuất,.. nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể: sản lượng thông qua tăng 8%, doanh thu đạt 106% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng là 129% .

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo công ty đã lắng nghe các ý kiến chất vấn của cổ đông và trả lời, giải đáp cụ thể các ý kiến của cổ đông. Các cổ đông cũng đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Phương án trả lương, trả thưởng, thù lao, kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ;  báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán…

Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban Kiểm soát và tán thành việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty. Theo đó, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty; ông Trình Trung Thành - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hà Thành Sài Gòn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn; bà Lê Thị Phê giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát và ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng GĐ Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Lộc Việt giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại sự thỏa mãn và đáp ứng mong đợi về quyền lợi cho cổ đông.
Tú Phượng
Cùng chuyên mục